X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

KVKK Aydınlatma Metni

AnasayfaKVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından hizmet ve ürün sunduğumuz Müşteri’den elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmektedir. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Tarafınıza hizmet vermek, hizmetin devamlılığını sağlamak ve hizmet kalitesinin takibi amacıyla yapmış olduğumuz görüşmeler, sözleşmenin kurulması, imzalanması ve ifası amacıyla sözleşmenin tarafı olan veya sunduğumuz hizmetlerden yararlanan gerçek kişilere ait temin edilmesi muhtemel ad, soyad, nüfus cüzdanı veya ehliyet veya pasaport suretleri, doğum yeri ve tarih bilgisi, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka ve kredi kartı hesap bilgileri, fotoğraf, güvenlik kamerası kayıtları (CCTV), çağrı merkezi tarafından yapılan ses kaydı ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında Erkmenhost tarafından işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Erkmenhost tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

1. Ürün veya hizmetlerin kullanılması, satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası, sunulmakta olan hizmetin altyapı veya cihaz bakım, onarım, kurulum, yerinde servis gibi hizmetlerin tedariğinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

2. Tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi gibi hususların takibi,

3. Finansal ve muhasebesel kayıtların tutulması,

4. İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz Erkmenhost ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında,

5. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında,

6. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve Erkmenhost’un hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

7. İş ortakları ve diğer altyapı tedarikçilerinin nezdinde işlem tesisi, kurulum, bakım ve benzeri işlemler için güvenlik ve kimlik tespiti amacı ile bu ilgililerin bilgilendirilmesi,

8. Ödemelerin yapılabilmesi sebebiyle yazılı sözlü iletişim kurulması,

9. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,

10. Sair her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Erkmenhost’un ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

1. Grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, hissedarlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, şirket yetkililerimize,

2. Şirketimizin bağımsız denetçilerine, mali müşavirlerine, tedarikçilerine, danışmanlarına, avukatlarına, çalıştığımız bankalara, bu bahsi geçen tarafların yetkili çalışanlarına,

3. Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,

4. Yurtiçinde ve yurtdışındaki İş Ortakları’na, izinli veri tabanı metnine onay vermiş olması halinde kampanya, etkinlik ve organizasyon yetkililerine, aktarılabilecektir.

D. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL TUTULMASI

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilmesini kabul ettiğini beyan eder.

E. SAKLAMA SÜRESİ ve İMHA

İşbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel veriler sözleşmenin sona ermesini müteakip ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolumunu müteakip 180 gün içinde imha edilir.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA HAKLARI

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile Erkmenhost’e aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

G. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini Erkmenhost’a www.Erkmenhost.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.


Top